BoligAdvokatene
25 års erfaring innen bolig og eiendomsmegling.
AdobeStock_74403829.jpg

Husleietvist

Leietaker og utleier

 

Husleietvister

Utleie av bolig kan være en god inntektskilde for utleier. Samtidig er det for leietaker et helt nødvendig alternativ til å eie, i et stadig mer presset eiendomsmarked. Et utleieforhold kan imidlertid by på en rekke rettslige utfordringer, noe som understrekes av et stadig økende antall husleietvister. Som leietaker kan man føle en sterk avmakt i en eventuell tvist med en profesjonell utleier, og for utleiers del kan en vanskelig leietaker potensielt påføre vedkommende et betydelig økonomisk tap.

De vanligste temaene det krangles om, er erstatning for skader på utleieobjektet og skyldig husleie, og undersøkelser viser at det er utleier som gjerne fremmer et erstatningskrav etter at leieforholdet opphører.

Det er husleiekontrakten som regulerer leieforholdet mellom utleier og leietaker, og det kan ikke avtales mindre gunstige vilkår for leietakeren enn det som følger av husleielovens bestemmelser. Det er en fordel å ha en detaljert og grundig husleiekontrakt, som tydelig fastslår partenes rettigheter og plikter i avtaleperioden. Det finnes en rekke ulike standardkontrakter, som kan gi et godt utgangspunkt, men ofte kan det være behov for en mer detaljert utforming av kontrakten.

Utleiers plikter

Utleiers plikt er først og fremst å gi leietakeren en rett til å disponere boligen i avtaleperioden, i henhold til husleiekontrakten. Dette innebærer blant annet å gi leietaker en eksklusiv rett til å disponere boligen, samt sikre at utleieobjektet er forsvarlig og godkjent som bruksareal i henhold til gjeldende forskrifter.

Videre har utleier en plikt til å vedlikeholde nødvendig inventar i boligen, som eksempelvis dørlåser, kraner, vannklosetter, kontakter, brytere etc. Dette gjelder både generell vedlikehold på grunn av alder og slitasje, og dersom det skulle oppstå skader. Utleier kan imidlertid kreve skaden erstattet dersom det er leietakeren som er skyldig i skaden. 

 

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål vedrørende utleie

Geir.jpg