BoligAdvokatene
25 års erfaring innen bolig og eiendomsmegling.
AdobeStock_80143076.jpg

Rettshjelpsforsikring

Dekning av utgifter til advokat

 

Har du krav på rettshjelpforsikring?

Mange er ikke klar over at de får dekket sine utgifter til rettshjelp gjennom sin ordinære forsikringsavtale. Dersom du f.eks. har en innbo- eller hjemforsikring, vil du som regel være dekket av en slik rettshjelpforsikring. Det betyr at forsikringsselskapet, på nærmere gitte vilkår, dekker bl.a. utgifter til advokat og andre nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Et av vilkårene for å få rettshjelpforsikring er imidlertid at du som forsikringstaker må være part i en tvist. En slik tvist vil foreligge dersom det dreier seg om et krav som er bestridt, f.eks. et bestridt erstatningskrav i en eiendomstvist. Rettshjelpforsikringen vil da som utgangspunkt dekke enhver tvist som er tilknyttet det forsikrede objektet.

Egenandel og forsikringssum

Egenandelen ligger for de fleste forsikringer på rundt 3000 - 4000 kr. I tillegg til egenandelen, må forsikringstakeren dekke 20 % av de overskytende utgiftene til advokat. Vanligvis vil forsikringssummen være begrenset oppad til 80 000 - 100 000 kr. Dersom de samlede utgiftene er på 100 000 kr, må forsikringstakeren først dekke en egenandel på vanligvis 4000 kr og deretter 20 % av det overskytende beløp på 96 000 kr, altså 19 200 kr. Forsikringsselskapet dekker da det resterende beløpet på 76 800 kr.

Forsikringstakeren må melde saken sin inn for forsikringselskapet senest ett år etter at tvist oppstod og advokat ble engasjert. I praksis vil det som regel være advokaten som på vegne av klienten melder saken inn for forsikringsselskapet.