BoligAdvokatene
25 års erfaring innen bolig og eiendomsmegling.
AdobeStock_80143076.jpg

Rettshjelpsforsikring

Dekning av utgifter til advokat

 

Har du krav på rettshjelpforsikring?

Innbo og hjem-/villaforsikring

Mange er ikke klar over at de får dekket sine utgifter til rettshjelp gjennom sin ordinære forsikringsavtale. Dersom du f.eks. har en innbo- eller hjemforsikring, vil du som regel være dekket av en slik rettshjelpforsikring. Det betyr at forsikringsselskapet, på nærmere gitte vilkår, dekker bl.a. utgifter til advokat og andre nødvendige utgifter til juridisk bistand.

PART I EN Tvist

Et av vilkårene for å få rettshjelpforsikring er imidlertid at du som forsikringstaker må være part i en tvist. En slik tvist vil foreligge dersom det dreier seg om et krav som er bestridt, f.eks. et bestridt erstatningskrav i en eiendomstvist. Rettshjelpforsikringen vil da som utgangspunkt dekke enhver tvist som er tilknyttet det forsikrede objektet.

HELE 80 % dekkes av forsikringen din

De fleste forsikringer har en egenandel på rundt kr 3 000 - 4 000,-. Etter egenandelen dekker forsikringsselskapet ditt hele 80 % av utgiftene dine i saken. Vanligvis vil forsikringssummen være begrenset oppad til 80 000 - 100 000 kr.

Som et eksempel: dersom de samlede utgiftene totalt er på 100 000 kr, må forsikringstakeren først dekke en egenandel på vanligvis kr 3 000 - 4 000,- og deretter 20 % av det overskytende beløp på kr 96 000,-, altså kr 19 200. Forsikringsselskapet dekker da det resterende beløpet på kr 76 800,-.

Forsikringstakeren må melde saken sin inn for forsikringselskapet senest ett år etter at tvist oppstod og advokat ble engasjert. I praksis vil det som regel være advokaten som på vegne av klienten melder saken inn for forsikringsselskapet.

Ta gjerne kontakt dersom du er tvil om forsikringen din dekker utgiftene i din sak